บุคลากรงานพัสดุ

นาย นคร กลิ่นกุหลาบ
หัวหน้า งานพัสดุ
นาย สมพงษ์ สิงห์โตน้อย
 
นางสาว เปรมปรี ยังคุ้มญาติ
 
นาง จินดา กฤษณาฉิมพลี
 
นางสาว ศุภมาศ ป้อมดี
 
นางสาว อมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์
 
นาย กัมปนาท คันธมาศ
 
นาย วสันต์ สุขใจ
 
นาย ยุทธนา คันธมาศ