บุคลากรแผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นาย ธรรมนูญ  แช่มประสิทธิ์
หัวหน้า แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
นาย วันเดิม ชลคีรี
 
นาย ไพศาล  ภัทรพิพัฒน์
 
นาย ชลอ  แก้วประเสริฐ
 
นาย นคร กลิ่นกุหลาบ
 
ว่าที่พ.ต. วิเชียร ดีฉาย
 
นาย ประทีป  ฟองเพชร
 
นาย ธนยศ แดงมณีกุล
 
นาย กฤษณะ จั่นเพชร
 
นาย ไพศาล เอี่ยมมิ
 
นาย ยุทธนา ประเทศา
 
นาย เอกลักษณ์ เกษจันทร์